Privacyverklaring van Phoniro AB

In deze Privacyverklaring verklaren wij wanneer, hoe en waarom we persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze delen en hoe we ze beveiligen. Deze verklaring behelst het gebruik van onze producten en diensten, almede activiteiten in verband met verkoop, marketing, support/service en personeelswerving.

Phoniro respecteert uw privacy, streeft er steeds naar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en volgt de geldende regels voor gegevensbescherming. Phoniro voert alle gegevensverwerking uit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG (General Data Protection Regulation). De AVG is een op 25 mei 2018 in werking getreden EU-wet die beoogt het recht van individuen op hun persoonsgegevens te versterken. Lees meer over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze informatietekst of als u gebruik wilt maken van uw rechten zoals hieronder wordt toegelicht, kunt u contact opnemen met Phoniro. Zie gegevens onder “Contact.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie waarmee een privépersoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, burgerservicenummer, e-mailadres en IP-adres.

Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onder verwerken wordt verstaan: het verzamelen, registreren, beheren of opslaan van uw persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, om uw vragen en eventuele overeenkomsten met ons te behandelen en te beheren en om informatie en service te bieden. De gegevens zijn afkomstig uit mails, sociale media, telefoongesprekken, rechtstreekse contacten of onze website. Zie “Persoonsgegevens op contactformulier” hieronder voor meer informatie.

Als u klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens op grond van wettelijke vereisten, geldende overeenkomsten of legitieme belangen.

U kunt ons steeds verzoeken om uw gegevens te verwijderen, tenzij er wettige redenen zijn om deze te bewaren.

Persoonsgegevens op contactformulier
Via formulieren op onze website kunt u diverse typen documentatie bestellen (bv. productbladen, handleidingen en films) of u aanmelden voor events (bv. webinars, seminars en klantendagen). De gegevens die wij opvragen, zijn contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, en interessegebieden zoals productinformatie.

Als u een of meer van deze formulieren invult en de zin “Ik heb de privacyverklaring van Phoniro gelezen en begrepen” aankruist, worden uw persoonsgegevens in ons systeem opgeslagen zoals hierboven aangegeven.

Cookies
Voor het goed functioneren van onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Meestal bevatten ze specifieke informatie, bv. een taalkeuze, die snel wordt ingelezen telkens als u onze website bezoekt (afhankelijk van de geldigheidsduur van de cookies). Verderop kunt u meer lezen over cookies.

De verwerking van uw gegevens via cookies en het gebruik van uw contactgegevens voor direct marketing baseert Phoniro op een belangenafweging. Bij deze afweging komt Phoniro tot het oordeel dat het bedrijf een gerechtvaardigd belang heeft om contact met u op te nemen met de bedoeling u te informeren over onze producten, diensten, events en andere bedrijfsgerelateerde onderwerpen.

As u geen reclame of andere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u ons dat melden onder de tab “Contact”.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Phoniro bewaart persoonsgegevens die ons ter beschikking zijn gesteld om vragen te behandelen en te administreren, om eventuele overeenkomsten te beheren en om informatie en service te bieden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor het volgende gebruiken:

 • Informatie versturen over producten of diensten die u van ons heeft gekocht
 • Informatie versturen over events waarvoor u zich heeft aangemeld
 • Follow-up van binnengekomen vragen uitvoeren via mail, telefoon, rechtstreeks contact enz.
 • Systeeminformatie versturen
 • Sollicitaties behandelen
 • U toegang geven tot de oplossing die u heeft gekocht
 • U toegang geven tot ons supportplatform

Statistisch doel
We verwerken persoonsgegevens ook uit statistisch oogpunt om informatie te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken en om reacties/gedragingen te meten na het versturen van mailings, zodat we de inhoud en vorm kunnen ontwikkelen en verbeteren en over klantenstatistiek beschikken in de vorm van verkoop- en marketingstatistiek en van klantendatabasestatistiek.

De statistische programma’s die Phoniro hiervoor gebruikt, zijn Microsoft Dynamic 365 voor verkoop- en marketingstatistiek, Google Analytisch voor websitebezoek en MailChimp voor mailings.

Persoonsgegevens die u zelf via de formulieren op onze website, via e-mail of in telefoongesprekken verstrekt, kunnen worden gebruikt voor marketing, voor follow-ups en voor ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, dit op basis van een belangenafweging. In deze belangenafweging wordt meegenomen dat u zich vrijwillig heeft aangemeld en belangstelling heeft getoond voor onze diensten.

As u geen reclame of andere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u ons dat melden onder de tab “Contact”.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Afhankelijk van doel verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfs- of organisatiegegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Titel/functie
 • Betalingsinformatie en betalingshistorie
 • Koopinformatie (bv. welke producten of diensten u heeft besteld)
 • Productinteresse of type bedrijfsgegevens die u heeft aangegeven
 • Marktrespons (bv. downloaden van documentatie, reactie op e-mail, deelname aan op events/klantendagen).
 • Communicatie via e-mail/telefoon/rechtstreeks contact (bv. feedback, opmerkingen en vragen in de vorm van e-mail, telefoongesprekken, documenten en rechtstreeks contact).
 • IP-adressen en bijbehorende activiteit op de website
 • Informatie in cv’s


Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

We controleren allen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken om te verzekeren dat ze afdoende garanties kunnen bieden voor de veiligheid en geheimhouding van uw persoonsgegevens. Om bepaalde activiteiten uit te voeren, maken we gebruik van externe diensten waarvoor we uw gegevens moeten doorgeven:

 1. Marketing
  Voor marketingdoeleinden kunnen we uw gegevens delen met bedrijven die diensten aanbieden voor mailings en persberichten en voor digitale statistiek en sociale media.
 2. Logistiek
  Wanneer we producten leveren of brief versturen, geven we uw persoonsgegevens aan logistieke bedrijven/expediteurs.
 3. IT
  Om onze IT-systemen te beheren en te onderhouden en om technische ondersteuning te bieden, gebruiken we bepaalde onderleveranciers.
 4. HR
  Bij bepaalde personeelsselecties doen we een beroep op externe arbeidsbemiddelaars die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

N.B. Er wordt geen informatie aan derden doorgegeven.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig voor de beoogde doeleinden en toegestaan volgens de wettelijke vereisten. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, wissen we uit onze systemen.

Uw rechten

U heeft het recht uw persoonsgegevens bij te werken, te wissen of te verplaatsen.

Phoniro houdt alle contactgegevens actueel. Als een gegeven onjuist blijkt te zijn, wordt dit onmiddellijk rechtgezet. U heeft uiteraard het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens we hebben geregistreerd.

U heeft eveneens het recht om kosteloos uw gegevens op te vragen, met vermelding waarom we ze bewaren en waar we ze vandaan hebben gehaald. Stuur uw verzoek hiervoor schriftelijk naar Phoniro op het adres Phoniro AB, Att. Personuppgifter, Hospitalsgatan 3C, 602 27 Norrköping, Zweden. Als u herhaaldelijk toegang tot uw gegevens wenst, heeft het recht redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

Als persoonsgegevens zijn verzameld op basis van een contractrelatie met ons, heeft u het recht om deze gegevens aan een andere gegevensverantwoordelijke over te dragen (dataportabiliteit). Een voorwaarde voor dataportabiliteit is dat de overdracht technisch mogelijk is en geautomatiseerd kan gebeuren.

U kunt steeds bij ons terecht voor hulp of informatie over uw rechten. Zie onze contactgegevens onder de tab “Contact”. Als u ontevreden bent over het antwoord dat u heeft gekregen, heeft u het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

We gebruiken IT-systemen om uw persoonsgegevens, uw privacy en de toegang tot uw gegevens te beschermen. We hebben bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig of ongeoorloofde verwerking (zoals onrechtmatige toegang, verlies, vernietiging of beschadiging).

Alleen medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren, krijgen toegang tot uw gegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Phoniro kan deze privacyverklaring wijzigen wanneer we onze verwerking van persoonsgegevens aanpassen of wanneer nieuwe wettelijke vereisten of richtlijnen in werking treden. We raden u aan de algemene voorwaarden te lezen om te weten hoe Phoniro uw persoonlijke informatie beschermt en verwerkt.

Contactgegevens

Phoniro Systems Nederland BV. Postbus 51 4020 BB Maurik

Mark Sas, CEO
Tel: +31(0)344 848 449
Mail: mark.sas(at)phoniro.nl

Als u vragen heeft over deze informatietekst of als u gebruik wilt maken van uw rechten zoals hieronder wordt toegelicht, kunt u contact opnemen met Phoniro. Zie gegevens onder “Contact”.